References

Äng blir radhusområde i Malmbrygghage, Nyköping.  

Municipality fields become townhouse area.

I  Nyköping, Björkhagen står nu 32 bostadsrättsradhus i tvåvåningsplan med fem rum och kök klara. BoiHus var en av initiativtagarna och projektör. Bygget är ett samarbete med utländsk husleverantör och Svensk totalentreprenör samt lokala hantverkare.Byggstarten var januari 2017 och alla var inflyttade till 1 december 2017.

In Nyköping, Björkhagen there are now 32 condominiums in two-storey plan with five rooms and a kitchen. BoiHus was one of the initiators and projekt leader. The building is a collaboration with foreign house supplier and Swedish contractor and local craftsmen. The constractor start was January 2017 and all houses was ready for occupation in 1 December 2017. 

Två seniorhus i Björkhagen, Nyköping.    

Two senior houses in Nyköping.

I samarbete med privat markägare och Svensk Husleverantör som totalentreprenör har två enplans seniorhus byggts. BoiHus ihop med arkitekt är skapare av husmodellen som byggts fler ställen i Östra Sverige.

In collaboration with private landowners and Swedish house supplier as a total contractor, two single-family houses have been built. BoiHus, together with architect, is the creator of the house model which has also been built in other places in Eastern Sweden.

Lyxigt enplanshus i Malmbryggshage, Nyköping.   

Luxury single-family house in Nyköping.

Underhållsfritt, energieffektivt, lyxigt enplanshus. I samarbete mellan utländsk husleverantör och lokala hantverkare med oss som projektledare. Boyta: ca 90 m² Antal rum: 4

Maintenance-free, energy efficient, luxury single-family house. In cooperation between foreign house suppliers and local craftsmen with us as project managers. Living area: about 90 m²  Number of rooms: 4    

 

Enplanshus i Trosa till privatperson.                   

Single-family house to private person.

Låt dig inspireras av det speciella energieffektiva enplanshus som har uppförts i området Hagaberg, Trosa. Huset är utvecklat ihop med oss, kunden och utländsk husleverantör. Entreprenaden är utfört av lokala hantverkare. Boyta: ca 90 m²   Antal rum: 3

Be inspired by the special energy-efficient single-family house built in the Hagaberg, Trosa area. The house has been developed by us together with the customer and foreign house supplier. The construction is carried out by local craftsmen. Living area: about 90 m²    Number of rooms: 3

Bostadrättsförening byggs i Stallarholmen, Strängnäs.        

Housing association has been buildt in Strängnäs.

Privat mark blir bostadsrättshus. Här byggs 24 toppmoderna lägenheter. BoiHus har drivit projektet gällande utformning av hus, planlösning, konstruktion ihop med arkitekt och byggare till klart bygglov. Projektet lämnas sedan över till byggnation till byggentreprenör. Uppdraget slutfört med lyckat resultat. Inflyttning klar juni 2018.

Private land becomes a housing court. Here is being buildt 24 state-of-the-art apartments. BoiHus has driven the project regarding the design of houses, plan solutions, construction with architect and builders for clear building permits. The project is then transferred for construction to a house contractor. The mission completed with successful results. Ready for occupation in June 2018.

Kommunal mark blir mysigt seniorvilleområde i Stensborg, Nyköping.

Municipal land becomes cozy seniorville area in Nyköping.

Tre kommunala tomter blev 6 st seniorvillor i privat ägande 2011. I samarbete med Svensk husleverantör.

Three municipal plots became 6 senior apartments in private ownership in 2011. In cooperation with a Swedish house supplier.

Åkermark exploateras till seniorvillekvarter i Framnäs, Gnesta.            

Arable land is being exploited to neighborhoods for seniors in Gnesta.

I samarbete med Gnesta kommun, lokala hantverkare och flera Svenska husleverantörer har en åker blivit ett helt kvarter med totalt 16 st enplanshus 2008-2012.

In cooperation with Gnesta municipality, local craftsmen and several Swedish house suppliers, a field has become a whole block with a total of 16 single-family houses 2008-2012.

Privat mark blir villaområde med seniorhus i Björkhaga, Åkersberga. 

Private land becomes residential area with senior housing in Åkersberga.

I Åkersberga har ett område med 8 st enplans seniorvillor upprättats. Detta har skett i samarbete med privata markägare, lokala hantverkare och Svensk husleverantör.

In Åkersberga, an area with eight single houses has been established. This has been done in cooperation with private landowners, local craftsmen and Swedish house suppliers.

Kommunal park blir område för seniorhus i Oppeby, Nyköping.    

Municipal park becomes area for senior houses in Nyköping.

I Oppeby, Nyköping har vi i samarbete med Nyköpings kommun, lokala hantverkare och Svensk husleverantör byggt upp ett litet område med 4 enplanshus.

In Oppeby, Nyköping, we have, in cooperation with Nyköpings municipality, local craftsmen and Swedish house supplier built a small area with 4 single-family houses.

Vidbynäs Golf Klubb exploaterar sin mark för lyxigt boende.                        

Vidbynäs Golf course exploits land for luxuary livning.

BoiHus var projektledare för utveckling av mark ägt av Nykvarns golfklubb i samarbete med Svensk husleverantör, lokala hantverkare och arkitekt Tomas Sandell. 15 lyxiga villor såldes och byggdes 2008-2012.

BoiHus was project manager for the development of land from Nykvarns Golf Course in cooperation with Swedish house supplier, local craftsman and architect Tomas Sandell. 15 luxury villas were sold and built between 2008-2012.

Kommunal ängsmark blir område för seniorvillor i Brokvarn/Nykvarn.

Municipal land becomes an area for senior homes in Brokvarn/Nykvarn.

I Brokvarn, Nykvarn har ett områden upprättats med totalt 14 st seniorvillor. Detta skedde i tre olika etapper i samarbete med både privata markägare och Nykvarns kommun. Flera husleverantörer samt lokala hantverkare har varit engagerade.

In Brokvarn, Nykvarn, an area has been established with a total of 14 senior villas. This took place in three different stages in collaboration with both private landowners and Nykvarns municipality. Several home suppliers and local craftsmen have been involved.

Åkermark vid havet blir seniorvilleområde i Solbacka Strand, Norrtälje.   

Arable land by the sea becomes senior villa area in Norrtälje.

I Norrtälje, Solbacka Strand, med utsikt över Norrtäljeviken uppfördes tio seniorvillor/parhus i samarbete med en svensk husleverantör och privat markägare. BoiHus projekterade och var projektledare till inflytt 2013.

In Norrtälje, Solbacka Strand, ten senior houses / semi-detached houses were built in cooperation with a Swedish house supplier and the land was owned by a private owner Even in Enköping, Bredsand, 10 similar houses were built.

Privat mark blir seniorville område i Bredsand, Enköping.  

Private land becomes senior villa area in Enköping.

I Enköping, Bredsand, byggdes 10 st likadana seniorvillor/radhus upp på privat mark. BoiHus var projektledare åt en svensk husleverantör ii samarbete med lokala hantverkare och kommunen.

In Enköping, Bredsand, 10 similar flats were built on private grounds. BoiHus was a project manager for a Swedish house supplier in collaboration with local craftsmen and the municipality.

Kommunal mark blir bostadsrättsområde vid havet på Arnö, Nyköping.      

Municipal land becomes a residential area by the sea on Arnö, Nyköping.

BoiHus var både initiativtagare och drivare av projektet gällande utformning av hus, planlösning, konstruktion ihop med arkitekt och utlänsk hustillverkare till klart bygglov. BoiHus utformade även försäljningsstrategin samt arrangerade den ekonomiska föreningen. Projektet lämnades sedan över för byggnation till svensk byggentreprenör tillsammans med utländsk husleverantör och mäklare. Påbörjad inflyttning sommaren 2018.

BoiHus was both the initiator and driver of the project regarding house design, layout, construction with architect and foreign house manufacturers for clear building permits. The project was then submitted for construction to a Swedish contractor together with a foreign house supplier. The projekt was ready to move in summer of 2018.

Privat mark blir seniorvillaområde i Bergshammar, Nyköping.

Private land will be the senior villa area in Bergshammar, Nyköping.

I Bergshammar, Nyköping kommer 10 st seniorvillor att byggas. BoiHus är initiativtagare till projektet och har genomdrivit exploateringsavtal mellan privat markägare och Nyköpings kommun utifrån detaljplan. BoiHus har utarbetat samarbetsavtal med trafikverket, lantmäteriförättningen, markentreprenör, husleverantör och mäklare.

In Bergshammar, Nyköping, 10 senior villas will be built. BoiHus is the initiator of the project and has implemented development agreements between private landowners and Nyköping municipality based on detailed plans. BoiHus has drawn up a cooperation agreement with the Swedish Transport Administration, the surveying agency, land contractor, house supplier and broker.