About Us

Fastighetsutveckling och exploatering 

In English- see bottom

Alla fastigheter har möjligheter till utveckling och förädling. Förutsättningarna kan dock variera beroende på läge och konjunktur. Tillsammans med oss och vårt  kontaktnät bistår vi fastighetsägare så att värdet på fastigheten ökar.

Vi kan bostäder, med särskilt fokus på boende i egnahem och flerbostadshus.                                                                                                       Vi erbjuder följande:

Obebyggd fastighet                                                               

Ni äger redan eller funderar på att förvärva en obebyggd fastighet.
Den kan vara detaljplanelagd eller belägen utom plan.
Vi utreder den lokala marknadsefterfrågan, bistår vid behov med att ta fram detaljplan och tomtindelning samt övrig formalia. Vi tar fram förslag på hus eller byggnation som är anpassat till den lokala marknaden och som också är ekonomiskt försvarbart.
På så sätt hjälper vi er att optimera fastighetens värde.

Bebyggd fastighet                                                                  

Ni äger redan eller funderar på att förvärva en bebyggd fastighet med en outnyttjad byggrätt och/eller med annan bedömd potential.
Vi utreder och lyfter fram dolda potentialer, utreder den lokala marknadsefterfrågan, bistår vid behov med framtagande av ändring av detaljplan samt övrig formalia och tar fram förslag på en förtätad byggnation eller annan byggnadsåtgärd  som är anpassad till den lokala marknaden och som också är ekonomiskt försvarbart.
På så sätt hjälper vi er att optimera  fastighetens värde.

Köpa er fastighet  

Vi kan även köpa in er fastighet om förutsättningarna är bra för båda parter.  Har ni möjlighet till en avstyckning, eller fler, på er fastighet kan ni välja på ett högre belopp om ni ligger kvar som ägare tills nya fastigheten är bebyggd och säljs, eller ett lägre belopp om ni behöver pengarna snabbt. Allt regleras i ett avtal, som tas fram av vår advokat. 

Fusioner och förvärv

När det gäller fusioner och förvärv hittar vi köpare eller säljare och förhandlar ett bra pris genom samarbete med Arch Nordic AB https://archnordic.com och deras Midas Eguities OY nätverk för investerare i Norden och Estland. Hitta nya tillväxtmöjligheter eller ta ditt företag till en ny nivå via fusioner och förvärv.

Kontakta oss förutsättningslöst

Vi kan fastigheter och bostäder. Vårt arbetssätt skapar de bästa förutsättningarna för ett långsiktigt samarbete.

Resultatfinans är vår samarbetspartner gällande faktureringsrutiner. https://www.resultatfinans.se

In English

Property development and exploitation

All properties have opportunities for development and processing. However, the conditions may vary depending on the situation and the business cycle. Together with us and our network of contacts, we help property owners to increase the value of the property.
We can offer housing, with special focus on accommodation in own houses and multi-family houses.

We offer the following:

Undeveloped property

You already own or are considering acquiring an undeveloped property.
It can be detailed or located outside the plan.
We investigate the local market demand, assist, if necessary, to develop detailed plan and layout, as well as other formalities. We make proposals for houses or buildings that are adapted to the local market and which are also economically justifiable.
This way we help you to optimize the value of the property.

Residential property                                                          

You already own or are considering acquiring a built-up property with an unutilized building right and / or with other assessed potential.
We investigate and highlight hidden potentials, investigate the local market demand, assist with the development of a detailed plan, as well as other formalities, and submit proposals for a densified construction or other construction measure that is adapted to the local market and which is also economically justifiable.
This way we help you to optimize the value of the property.

Buy is a property

We can also buy your property if the conditions are good for both parties. Do you have the option of a divestment, or more, on your property you can choose a higher amount if you remain as owner until the new property is built and sold, or a lower amount if you need the money quickly. Everything is governed by an agreement, which is produced by our lawyer. 

Mergers and acquisitions

When it comes to mergers and acquisitions, we find buyers or sellers and negotiate a good price through collaboration with Arch Nordic AB https://archnordic.com and their Midas Eguidie OY network for investors in the Nordic countries and Estonia. Find new growth opportunities or take your business to a new level through mergers and acquisitions.

Contact us without prior notice
We can offer housing. Our way of working creates the best conditions for long-term cooperation.

Resultatfinans AB is our partner for invoicin routines. https://www.resultatfinans.se